, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Info o …

ŠPECIALISTA PO

Špecialista požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii, vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • konzultácie pri riešení komplikácií a problémov pri realizácií a návrhoch stavieb
 • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva
 • poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.)

TECHNIK PO

Technik požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a v zmysle platných právnych predpisov (požiarny štatút, požiarne poriadky, požiarne poplachové smernice, evakuačný plán, vedenie požiarnej knihy, …)
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, ostatných zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pre požiarmi v mimopracovnom čase
 • vykonávanie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách
 • príprava, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi telefonicky, mailom, osobne